เยาวชน U-19 (2015)

ผู้จัดการทีม : สมพงษ์ พิมพ์มาศ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พีรยุทธ มั่นเข็มทอง
ผู้ฝึกสอน : มนตรี ดีอุด / บรรพต สกุลกันต์ / วัชรพงษ์ คำเทพ / โชคชัย รัตนสุเกษม
เจ้าหน้าที่ทีม :

นักเตะ / Players


No.1 ธนภัทร สุยาว


No.2 ชัยวัฒน์ ใจหมั่น


No.3 กันต์ศักดิ์ ไชยวิชู


No.4 พิทักษ์ชัย ลี้ประดิษฐ์


No.5 ธนวิทย์ สุดใจ


No.6 ณัฐพล ครุธเกตุ


No.7 บุญเรือง จางเจริญไพศาล


No.8 พลาธิป มูโยม


No.9 วุฒิพงษ์ พรชัย


No.10 ยุทธพงษ์ กันทะกัน


No.11 เขษมศักดิ์ ธรรมชัย


No.12 ณัฐภัทร ศรีคล้าย


No.13 ภูริวัจน์ คณะจันทร์


No.14 กชกร นิชคง


No.15 ศุภกฤต อุ่นเรือน


No.16 ถิรพงศ์ ก้อนสมบัติ


No.17 สุริยพงษ์ เหล่าเนตร


No.18 สุรัตน์ สีโภค


No.19 อัครวุฒิ วงษ์พิมพ์


No.20 ชญานิน เทพคำ


No.21 อธิพงษ์ จันทะวีระ


No.22 ณัฐวัตร อินมณีย์


No.23 ปวริศ ธารักษ์


No.24 ยศภัทร ไชยอ้าย


No.25 กฤษกร แก้วหลวง

เยาวชน U-19 (2014) >>

X

Pin It on Pinterest

X